str gł slajdy

 • slide 1

  Najlepsze rowery
  Tylko w bikescout.pl

 • slide 2

  Łatwiej się nie da

  bicescout jest intulicyjne

 • slide 3

  Maksymalne bezpieczeństwo

  nasze ogłoszenia są dokładnie sprawdzane
  zanim trafią na stronę

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W SERWISIE BIKESCOUT.PL W ZAKRESIE INTERNETOWEGO SERWISU OGŁOSZEŃ


 

 1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez bikescout.pl zakresie zamieszczania ogłoszeń na portalu www.bikescout.pl ? dalej: Regulamin, określa:

1.1.1. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

1.1.2. rodzaje i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

1.1.3. warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną: wymagania techniczne dla świadczenia Usługi drogą elektroniczną;  zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

1.1.4. cennik świadczenia Usługi drogą elektroniczną;

1.1.5. sposób ochrony danych osobowych;

1.1.6. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2.       DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

2.1.     Ustawa ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);

2.2.     bikescout.pl - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bikescout.pl;

2.3.     Usługodawca - działający pod nazwą firmy HCC POLSKA s.c., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, NIP 879 267 35 80, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia adres kontaktowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2.4.    Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą bikescout.pl, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej bikescout.pl;

2.5.     Administrator - właściciel serwisu internetowego bikescout.pl, który dba o ogólny wizerunek serwisu i ustala podwykonawców - osoby odpowiedzialne za poszczególne części lub elementy serwisu;       

2.6.     System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), w tym Serwis;

2.7.     Świadczenie usług drogą elektroniczną ? wykonywanie przez Usługodawcę usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

2.8.     Umowa - Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;

2.9.     Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną według stawek określonych w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na umożliwieniu przesyłania danych; usługa świadczona jest w czasie rzeczywistym;

2.10.Użytkownik - osoba, która korzysta z Usługi, w szczególności: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez bikescout.pl i która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto. Z bikescout.pl mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

2.11.Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

2.12.Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie - zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w bikescout.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

2.13.Towar - rzecz lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

2.14.Cennik - zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat dla Użytkowników, za świadczone usługi;

2.15.Cookies (tzw. ?ciasteczka?) - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookies znajdują szerokie zastosowanie w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania stron internetowych lub ich efektywniejszego działania. Dostarczają również określonych informacji właścicielom witryny. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana jakakolwiek tożsamość.

 

3.       WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

3.1.    Użytkownik przed zawarciem Umowy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, udostępnionym mu nieodpłatnie na stronie internetowej bikescout.pl, za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

3.2.    Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu akceptuje postanowienia Regulaminu.

3.3.     Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem.

3.4.    Użytkownik ma prawo do zakończenia z korzystania z Usługi w każdej chwili.

3.5.     Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe świadczenie Usługi.

3.6.     W momencie dokonania przesłania danych, Użytkownik nie posiada możliwości odstąpienia od Umowy dotyczącej świadczenia Usługi - zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednakże postanowienie to pozostaje bez wpływu na prawa Użytkownika wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ? przysługujące mu wobec administratorów danych, którym udostępnił swoje dane.

 

4.       RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1.    Usługodawca świadczy drogą elektroniczną jedną Usługę, polegającą na umożliwieniu sporządzania przez Użytkownika Ogłoszenia ? zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, oferowanych towarów i usług oraz zamieszczana tego Ogłoszenia w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4.2.    Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a jedynie umożliwia im zamieszczanie zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży oferowanych towarów. Wszelkie spory wynikające z zawieranych przez Użytkowników Serwisu umów powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami.

4.3.    Usługodawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Na Użytkownikach spoczywa obowiązek Ogłoszenia informacji zgodnych z prawdą dotyczących towaru i ceny oferowanej innym Użytkownikom oraz nie publikowania w Ogłoszeniu lub na Koncie treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie oraz treści o charakterze pornograficznym.

 

5.       WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1.     Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, odpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z Regulaminem.

5.2.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego informacje w Ogłoszeniu są prawdziwe.

5.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, jeśli okoliczność taka nastąpiła bez winy Usługodawcy. Ponad to Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towaru, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy, działania siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia ? niemożliwe do zapobieżenia.

5.4.     Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

5.5.     Usługodawca wykorzystuje oprogramowanie lub dane niebędące składnikiem treści usług świadczonych drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik w postaci plików typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z przesyłaniem danych.

5.6.     Przesłane dane nie zostaną uwzględnione przez Usługobiorcę w przypadku, gdy przesłane dane budzą wątpliwości co do ich treści lub autentyczności lub przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania lub sprzętu komputerowego lub działania siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia ? niemożliwe do zapobieżenia.

5.7.     W Serwisie Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia dotyczące następujących kategorii Towarów:

5.7.1.  Rowerów.

5.7.2.  Części rowerowych.

5.8.     Rejestracja w serwisie

5.8.1.  Rejestracja w Serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5.8.2.  Rejestracja w Serwisie jest darmowa.

5.8.3.  Jeden Użytkownik konta może zarejestrować tylko jedno Konto. W przypadku wykrycia wielu kont tego samego Użytkownika lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte.

5.8.4.  W nazwie Użytkownika konta mogą znajdować się jedynie małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik.

5.8.5.  Nazwa Użytkownika konta jest widoczna w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń.

5.8.6.  Nazwa Użytkownika konta, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu.

5.8.7.  Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Użytkownika konta na jego odpowiedzialność.

5.8.8.  Użytkownik konta jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.

5.8.9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z konta danego Użytkownika konta przez osoby nieupoważnione.

5.8.10.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika konta, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.

5.8.11.   Użytkownik konta jest zobowiązany do aktualizowania treści Ogłoszeń i danych kontaktowych.

5.8.12.   Użytkownicy konta wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.

5.9.    DODAWANIE OGŁOSZEŃ

5.9.1. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Użytkownik.

5.9.2.  Zamieszczenie Ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie wymaga:

5.9.2.1.             wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu oraz zaakceptowania Regulaminu,

5.9.2.2.             aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez:

5.9.2.2.1.                   PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

5.9.2.2.2.                   PayPal ? firma PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL)

5.9.3.  Po wykonaniu przez Użytkownika powyższych czynności, Administrator przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.

5.9.4.  Aktywacja Ogłoszenia przypadku wyżej wymienionego przelewu online PayU lub PayPal następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

5.9.5.  Użytkowników obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych produktów bez względu na ich zawartość i pole w jakim adres strony bądź jej nazwa zostanie podana.

5.9.6.  Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter (tzw. Caps lock), gdy nie wymaga tego ich pisownia.

5.9.7.  Usługodawca wymaga od Użytkowników zamieszczania ogłoszeń w działach i kategoriach przeznaczonych dla danej treści Ogłoszeń.

5.9.8.  Ogłoszenie musi zawierać informacje zgodne z prawdą dotyczące Towaru i ceny oferowanej innym Użytkownikom.

5.9.9.  Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez Użytkownika w każdej chwili.

5.9.10.   Niedopuszczalne jest umieszczanie w profilu Użytkownika konta oraz w ogłoszeniach treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie oraz treści o charakterze pornograficznym.

5.10.Zasady odpowiedzialności. Usuwanie kont i ogłoszeń, blokada kont

5.10.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji Ogłoszeń w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

5.10.2.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów zawartych z osobami trzecimi w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

5.10.3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5.10.4.   Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości Towarów, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd.

5.10.5.   Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.

5.10.6.   Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia po publikacji.

5.10.7.   Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika, jeżeli uzna, że nadana kategoria jest nieprawidłowa bądź myląca innych użytkowników serwisu.

5.10.8.   Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania części lub całej zawartości Serwisu.

5.10.9.   Usługodawca serwisu zastrzega sobie do zakończenia działalności Serwisu.

5.10.10.                       Po usunięciu Konta, zarówno przez Użytkownika jak i administratora nazwa Użytkownika będzie dostępna dla innych Użytkowników, chcących założyć konto w serwisie.

5.10.11.                       Konta Użytkowników łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji.

 

6.       CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPOSÓB ZAPŁATY CENY

6.1.     Cena za ogłoszenie

6.1.1.  Do dnia 30.06.2016 roku do godziny 23:59:59, zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.

6.1.2.  Od dnia 31.12.2016 roku od godziny 00:00:00, za zamieszczenie jednego ogłoszenia cena netto wynosi: 0 zł; brutto: 0 zł

6.2.     Cena usług dodatkowych zostanie ustalona dnia 01.01.2017 roku

6.3.    Opłaty w pełnej należnej kwocie za aktywowanie Ogłoszenia można dokonać poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez:

6.3.1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

6.3.2. PayPal ? firma PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL)

 

7.       WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

7.1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

7.2.     Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

?

8.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1.    Przetwarzanie przez Usługobiorcę danych osobowych klientów związanych z działaniem Serwisu bikescout.pl odbywa się na podstawie zgody samych Użytkowników oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.2.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

8.3.    Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę.

8.4.    Przetwarzanie danych Użytkownika po ich przesłaniu nie jest objęte zakresem Usługi.

8.5.    Cookies stanowią dane informatyczne, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookies znajdują szerokie zastosowanie w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania Serwisu i jego efektywniejszego działania. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana jakakolwiek tożsamość

 

9.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą.

9.2.     Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres firmy Serwisu bikescout.pl.

9.3.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

9.4.     Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5.    Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do użytku własnego, zgodnie z Regulaminem.

10.2.Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

10.3.W przypadku zmiany Regulaminu, jego najnowsza wersja będzie umieszczana w Serwisie.

10.4.W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

Najnowsze